Pogoji

Pogoji

1. Splošne informacije

Ti pogoji veljajo za pogodbe na daljavo, sklenjene v spletni trgovini www.baristashop.si med prodajalcem in kupcem v skladu z zakonom št. 102/2014 zb. o varstvu potrošnikov v zvezi s prodajo blaga ali opravljanjem storitev na daljavo.

Prodajalec je NajTrade sro, Húskova 31, 040 23 Košice, Slovaška. Matična številka podjetja 50590502, davčna številka 2120382396, ID za DDV: SK2120382396. Telefonska številka. +421 944 750 100, e-pošta: info@baristashop.si Vpisana v poslovni register okrožnega sodišča Košice I, oddelek Sro, vložna št. 40217 / V.

Kupec je potrošnik, to je fizična oseba, ki pri sklepanju in izvajanju potrošniške pogodbe ne deluje v okviru svoje obrtne, poslovne ali poklicne dejavnosti. Nakupe podjetnikov ureja gospodarski zakonik št. 513/1991 Zb.

Nadzorni organ za varstvo potrošnikov je Inšpektorat SOI za regijo Košice, Vrátna št. 3, 043 79 Košice 1.

Povratni naslov:

Skladišče ILIRIJA - Packeta Adriatic d.o.o
99600185 - LessWasteCoffee.com
Tržaška cesta 40
1000 Ljubljana Černuče
Slovenia

2. Naročilo in pogodba

Pošiljanje izpolnjenega naročila s strani Kupca se šteje kot predlog za sklenitev pogodbe v skladu z OZ na podlagi ponudbe Prodajalca v spletni trgovini. Pogodba je sklenjena, ko prodajalec potrdi naročilo.

3. Cene izdelkov

Vse cene izdelkov v spletni trgovini so dokončne in vključujejo vse davke. Prodajalec je zavezanec za DDV. Cena izdelka ne vključuje stroškov pošiljanja, ti so navedeni tukaj https://www.baristashop.si/shipping.html in v nakupovalni košarici pred zaključkom naročila, kjer lahko kupec vidi tudi skupno ceno naročila, vključno z stroški pošiljanja.

Vse ponudbe in akcijske cene, navedene na tem spletnem mestu, veljajo do razprodaje navedenih izdelkov.

Kupec se zaveda, da lahko pride do nesklenjenosti pogodbe med prodajalcem in kupcem, zlasti v primeru, da kupec naroči blago po ceni, ki je bila napačno objavljena zaradi napake v prodajalčevih internega informacijskega sistema ali napake zaposlenega. V tem primeru ima prodajalec pravico do odstopa od pogodbe tudi po prejemu elektronskega sporočila s potrditvijo naročila, o čemer bo prodajalec obvestil kupca. Primeri, ko lahko pride do nepravilno objavljene cene, vključujejo, vendar niso omejeni na naslednje primere:

  • cena blaga na prvi pogled napačna (npr. ne upošteva nabavne cene ali običajne cene blaga),
  • cena blaga manjka ali ima eno ali več dodatnih številk,
  • popust na blago je več kot 50%.

V primeru dvoma, ali je blago res znižano ali gre za očitno napako v ceni blaga, je kupec dolžan kontaktirati prodajalca in preveriti pravilnost podatkov o ceni.

4. Plačilo blaga

Prodajalec sprejema plačilo naročenega blaga na načine, navedene na strani https://www.baristashop.si/shipping.html

Del naročila v spletni trgovini je obveznost kupca, da prodajalcu plača ceno naročenih izdelkov.

5. Dostava blaga

Standardni čas dostave je odvisen od države (vendar običajno do 5 delovnih dni). V primeru spremembe roka dostave bo prodajalec kontaktiral kupca po prejemu naročila. V primeru plačila po predračunu bo prodajalec blago poslal šele po vplačilu plačila na račun prodajalca.

Šteje se, da je blago prejel kupec v trenutku, ko kupec ali tretja oseba (razen prevoznika), ki jo določi kupec, sprejme vse dele naročenega blaga, ali če (a) blago, ki ga je naročil se kupcu v enem naročilu dostavijo ločeno, v trenutku prevzema zadnjega dostavljenega artikla; (b) je dobava opravljena v več delih ali kosih v trenutku prevzema zadnjega dostavljenega dela ali kosa; (c) blago se dobavlja večkrat za določeno časovno obdobje, v trenutku prevzema prvega blaga iz naročila.

6. Smernice za pritožbe

Prodajalec odgovarja za napake na izdelkih ob dostavi kupcu. Ne odgovarja za napake, nastale zaradi uporabe ali obrabe. V primeru, da je blago prodano po nižji ceni, prodajalec ne odgovarja za napako, za katero je bila izpogajana nižja cena. Če blago ni hitro pokvarljivo ali rabljeno, odgovarja prodajalec za napake, ki nastanejo po prevzemu blaga v garancijskem roku (garancija).

Garancijska doba za nove izdelke je 24 mesecev in začne teči od dneva prevzema blaga s strani kupca. Garancijska doba za rabljeno blago je 12 mesecev. Če je na prodanem artiklu, embalaži ali navodilih naveden rok uporabe, garancijski rok ne poteče pred iztekom tega roka.

Garancijski list se izda na zahtevo kupca. Za reklamacijo zadostuje dokazilo o nakupu.

Če ima blago popravljivo napako, ima kupec pravico, da jo popravi brezplačno, pravočasno in natančno. Prodajalec bo napako odpravil brez nepotrebnega odlašanja.

Vendar pa kupec ne sme nadaljevati z uporabo izdelka, v katerem je bila ugotovljena napaka. V primeru, da se okvara pojavi po nakupu, je potrebno napako prijaviti takoj po odkritju in najkasneje do izteka garancijskega roka. S potekom garancijskega roka preneha tudi pravica do reklamacije.

Obraba, ki je značilna za določen material ali uporabo, se ne šteje za napako. Če je narava prodanega artikla takšna, da je njegova življenjska doba krajša od garancijskega obdobja, in če je artikel običajno obrabljen zaradi regular uporabe pred iztekom garancijskega roka, se to ne bo štelo za napako.

Kupec lahko namesto odprave napake zahteva zamenjavo blaga ali, če gre za napako le na delu blaga, zamenjavo le tega dela, če to ne pomeni nesorazmernih stroškov glede na ceno blaga oz. resnost okvare. Namesto odprave napake lahko prodajalec vedno zamenja artikel z napako z artiklom brez napake, razen če to kupcu povzroča resne težave. Če napake ni mogoče spremeniti in onemogoča uporabo izdelka kot brezhibnega izdelka, ima kupec pravico zamenjati izdelek ali odstopiti od pogodbe. Kupec ima enake pravice v primeru napak, ki jih je mogoče odpraviti, vendar kupec blaga ne more pravilno uporabljati zaradi ponovnega pojava napake po popravilu ali v primeru večjega števila napak. V primeru drugih neodpravljivih napak ima kupec pravico do primernega popusta na ceno blaga.

Prodajalec uveljavlja pravice iz naslova odgovornosti za napake pri NajTrade sro, Hroncova 1, 040 01 Košice. Če pa je v garancijskem listu navedeno, da je garancijski servis bližje prodajalcu ali kupcu, kupec uveljavlja pravico do popravila izdelka v garancijskem servisu. Garancijski servis je dolžan izdelek popraviti najkasneje v 30 dneh.

V primeru zamenjave začne garancijska doba teči z dobavo novega artikla. Enako velja, če je bil del v garanciji zamenjan.

Rešitev reklamacije pomeni zaključek reklamacijskega postopka z izročitvijo popravljenega izdelka, zamenjavo izdelka, vračilo kupnine izdelka, plačilo primernega popusta na ceno izdelka, pisno zahtevo za prevzem oz. upravičena zavrnitev.

Ob vloženi reklamaciji bo prodajalec določil način reševanja reklamacije nemudoma, v zahtevnejših primerih pa najkasneje v 3 delovnih dneh od dneva reklamacije, v upravičenih primerih, predvsem ko je potrebna zahtevna tehnična presoja stanja oz. izdelek ali storitev je potreben. Po določitvi načina obravnavanja reklamacije se reklamacija rešuje takoj, v upravičenih primerih pa kasneje, vendar najkasneje v 30 dneh od dneva reklamacije. Po preteku tega roka ima kupec pravico odstopiti od pogodbe ali izdelek zamenjati za novega.

Če je kupec podal reklamacijo izdelka v prvih 12 mesecih od nakupa, lahko prodajalec reklamacijo reši le tako, da jo zavrne na podlagi izvedenskega poročila, ne glede na izid izvedenskega poročila in ne zahteva, da Kupec plača stroške izvedenskega izvida ali morebitne druge stroške izvedenskega izvida. Prodajalec je dolžan kupcu posredovati kopijo strokovnega mnenja, ki utemeljuje zavrnitev reklamacije, najkasneje v 14 dneh od dneva obravnave reklamacije. Če kupec reklamira izdelek po preteku 12 mesecev od dneva nakupa in prodajalec reklamacijo zavrne, bo prodajalec v dokazilu reklamacije navedel, komu lahko kupec pošlje izdelek v strokovno oceno. Če je izdelek poslan pooblaščeni osebi v strokovno mnenje, krije stroške izvedenskega mnenja in vse ostale s tem povezane stroške prodajalec, ne glede na izid izvedenskega mnenja. Če kupec s strokovno oceno dokaže, da je za napako odgovoren prodajalec, lahko vloži novo reklamacijo; garancijska doba ne poteče v času strokovne ocene. Prodajalec je dolžan kupcu v roku 14 dni od dneva ponovne reklamacije povrniti vse stroške izvedenca, kot tudi vse s tem povezane razumno nastale stroške. Pritožbenega zahtevka ni mogoče zavrniti.

Prodajalec je dolžan kupcu izročiti potrdilo o reklamaciji. Če je reklamacija podana po elektronski pošti, je prodajalec dolžan kupcu nemudoma poslati dokazilo o reklamaciji; če dokazila ni mogoče poslati takoj, ga je treba poslati takoj in najkasneje skupaj z dokazilom o obravnavani reklamaciji; potrdila o reklamaciji ni treba poslati, če kupec dokaže nasprotno.

7. Vračilo izdelkov – Odstop od pogodbe brez razloga

Kupec ima pravico do odstopa od pogodbe v 14 dneh od prevzema blaga brez navedbe razloga. To pravico lahko uveljavlja samo potrošnik.

Šteje se, da je blago prejel kupec v trenutku, ko kupec ali tretja oseba (razen prevoznika), ki jo določi kupec, sprejme vse dele naročenega blaga, ali če (a) blago, ki ga je naročil se kupcu v enem naročilu dostavijo ločeno, v trenutku prevzema zadnjega dostavljenega artikla; (b) je dobava opravljena v več delih ali kosih v trenutku prevzema zadnjega dostavljenega dela ali kosa; (c) blago se dobavlja večkrat za določeno obdobje, v trenutku prevzema prvega blaga iz naročila.

Kupec lahko odstopi od pogodbe o dobavi blaga pred začetkom odstopnega roka.

Kupec ne more odstopiti od pogodbe, če:

  • prodaja blaga poteka po specifičnih zahtevah potrošnika, izdelkov po meri ali blaga, ki je izrecno namenjeno enemu potrošniku,
  • prodaja blaga, ki je podvrženo hitremu kvarjenju ali pokvarljivosti,
  • se blago prodaja v zaščitni embalaži, ki je ni dovoljeno vračati iz zdravstvenih ali higienskih razlogov in kjer je bila zaščitna embalaža po dostavi počena (npr. pokrovi, namenjeni za stik z živili),
  • prodaja blaga je po svoji naravi lahko neločljivo pomešana z drugim blagom po dostavi.

Kupec lahko uveljavlja pravico do odstopa pisno ali na drugem trajnem nosilcu podatkov (npr. po elektronski pošti) ali z izpolnjenim obrazcem , ki je dostopen tukaj.

Pravico do odstopa lahko uveljavljate tudi tako, da pošljete obvestilo o odstopu zadnji dan 14 dnevnega roka.

Prodajalec bo v 14 dneh po prejemu obvestila o preklicu kupcu povrnil vsa plačila, ki jih je prodajalec prejel po ali v zvezi s pogodbo, vključno s stroški prevoza, dostave in pošiljanja ter drugimi stroški in dajatvami. Prodajalec bo kupcu povrnil stroške na enak način, kot je kupec izvršil plačilo. Kupec se lahko s prodajalcem dogovori za drug način nadomestila.

Prodajalec kupcu ni dolžan plačati dodatnih stroškov, če je kupec izrecno izbral način dostave, ki ni najcenejši standardni način dostave, ki ga ponuja prodajalec. Dodatni stroški so razlika med stroškom dostave, ki ga izbere kupec, in stroškom najcenejšega standardnega načina dostave, ki ga ponuja prodajalec.

V primeru odstopa od pogodbe prodajalec ni dolžan vrniti plačila kupcu, dokler blago ni izročeno kupcu oziroma dokler kupec ne dokaže, da je blago poslal prodajalcu, razen če prodajalec predlaga, da se blago izroči kupcu. prevzema kupec sam ali od njega pooblaščena oseba.

Kupec je dolžan blago vrniti ali ga izročiti prodajalcu ali s strani prodajalca pooblaščeni osebi za prevzem najkasneje v 14 dneh od dneva odstopa od pogodbe. Šteje se, da je ta rok upoštevan, če je bilo blago predano v prevoz najkasneje zadnji dan roka. Šteje se, da je ta rok upoštevan, če je bilo blago predano v prevoz najkasneje zadnji dan navedenega roka.

V primeru odstopa od pogodbe nosi kupec le stroške vračila blaga prodajalcu ali osebi, ki jo prodajalec pooblasti za prevzem blaga ter stroške vračila blaga, ki ga zaradi njegove narave ni mogoče vrniti do post.
Kupec je odgovoren za vsako zmanjšanje vrednosti blaga, ki je posledica ravnanja z blagom, ki presega tisto, kar je potrebno za določitev lastnosti in funkcionalnosti izdelkov.

Kupec ima možnost preizkusiti delovanje blaga po dostavi, vendar blaga ne more uporabljati, če odstopi od pogodbe. Za ugotavljanje narave, lastnosti in funkcionalnosti blaga mora potrošnik z blagom ravnati in ga pregledati le tako, kot bi to smel storiti v običajni trgovini. Kupec je dolžan z izdelki v odstopnem roku skrbno ravnati in jih pregledovati.

8. Alternativno reševanje sporov

Kupec – Potrošnik – ima pravico, da se obrne na prodajalca za odškodnino (npr. po elektronski pošti), če ni zadovoljen z načinom reševanja njegovega zahtevka ali če meni, da je prodajalec kršil njegove pravice potrošnika. Če prodajalec noče odgovoriti na to zahtevo ali ne odgovori v 30 dneh od pošiljanja, ima potrošnik pravico do pritožbe pri organu za alternativno reševanje sporov (organ ADR) v skladu z Zakonom št. 391/2015 Coll. Organi ARS so institucije in pooblaščene pravne osebe v skladu s 3. členom zakona št. 391/2015 zb. Seznam subjektov ARS je na voljo na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo Slovaške republike. www.mhsr.sk. Potrošnik lahko vloži peticijo na način, določen v 12. členu zakona št. 391/2015 zb.

Potrošnik lahko vloži pritožbo tudi prek platforme za alternativno reševanje sporov ADR, ki je na voljo na spletnem naslovu https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK

Alternativno reševanje sporov lahko uporabi le Potrošnik - fizična oseba, ki pri sklepanju in izvajanju potrošniške pogodbe ne deluje v okviru svoje obrtne, poslovne, poklicne ali poklicne dejavnosti. Alternativno reševanje sporov se nanaša le na spore med potrošnikom in prodajalcem, ki izhajajo iz potrošniške pogodbe ali so povezani z njo. ADR velja samo za pogodbe na daljavo. ARS ne velja za spore, kjer vrednost spora ne presega 20 EUR. Organ ARS lahko od potrošnika zahteva plačilo takse za začetek postopka ARS do največ 5 EUR z DDV.

9. Varstvo osebnih podatkov

Namen obdelave osebnih podatkov je njihova uporaba za izvedbo potrošniške pogodbe, ki jo Prodajalec sklene s Kupcem z oddajo naročila v tej spletni trgovini. Ta potrošniška pogodba je tudi pravna podlaga za obdelavo podatkov o kupcu. Posredovanje podatkov o kupcu je pogodbena zahteva, ki je potrebna za sklenitev pogodbe. Posredovanje osebnih podatkov je pogoj za nakup v spletni trgovini prodajalca. Če prodajalcu ne posredujete vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko to povzroči nesklenitev kupoprodajne pogodbe.

Prodajalec pri obdelavi osebnih podatkov ravna v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov 18/2018 in obdeluje samo osebne podatke, ki so potrebni za sklenitev potrošniške pogodbe.

Prodajalec obdeluje osebne podatke kupca na podlagi regular.

Osebni podatki kupca bodo v informacijskem sistemu prodajalca shranjeni deset let.

Kupec ima pravico in možnost ažuriranja osebnih podatkov v spletnem načinu na spletni strani spletne trgovine, v uporabniškem prostoru, po prijavi ali v drugi obliki (po elektronski pošti, pisno).

Za potrošniško pogodbo se lahko osebni podatki razkrijejo tretjim osebam – kurirskim podjetjem in podjetju, ki obdeluje knjigovodske listine.

Osebni podatki o kupcu ne bodo razkriti.

Prodajalec lahko posreduje osebne podatke kupca (v obsegu: e-poštni naslov) družbi Heureka Shopping sro izključno za namen programa »Preverjeno s strani stranke«, da od kupca prejme povratno informacijo o nakupu, opravljenem v prodajalčevi e-pošti. trgovina.

Kupec ima pravico od prodajalca pridobiti potrditev, kateri osebni podatki kupca se obdelujejo v e-trgovini prodajalca. Kupec ima pravico do dostopa do teh podatkov, kot tudi namen, za katerega se obdelujejo, kategorije podatkov, ki se obdelujejo, komu so osebni podatki na voljo, trajanje hrambe osebnih podatkov, ali se sprejemajo avtomatizirane individualne odločitve, vključno s profiliranjem.

Prvo posredovanje zgornjih osebnih podatkov kupcu je brezplačno. Ponovna posredovanja osebnih podatkov, ki jih zahteva kupec, se zaračunajo kot administrativni stroški v višini 5 €.

Kupec lahko od prodajalca zahteva popravek ali dopolnitev nepopolnih osebnih podatkov v zvezi s kupcem. Kupec lahko zahteva izbris svojih podatkov ali omejitev obdelave teh podatkov. Kupec lahko tudi ugovarja obdelavi osebnih podatkov.

Obdelava osebnih podatkov kupca je potrebna tudi za arhiviranje (za izpolnjevanje obveznosti prodajalca, ki temelji na zakonodaji Slovaške republike, npr. hraniti knjigovodske listine deset let). Če kupec zahteva izbris osebnih podatkov, ki se obdelujejo v zvezi s kupoprodajno pogodbo, se njegova zahteva lahko zavrne.

Kupec ima pravico od prodajalca zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov kupca, če kupec oporeka točnosti osebnih podatkov v času, ki je potreben, da prodajalec preveri točnost osebnih podatkov.

Kupec ima pravico prejeti osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval prodajalcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki. Kupec ima pravico te osebne podatke posredovati drugemu operaterju, če je to tehnično izvedljivo.

Kupec ima pravico ugovarjati obdelavi njegovih podatkov za namene neposrednega trženja. Prav tako lahko ugovarja, če se njegovi podatki obdelujejo zaradi zakonitega interesa prodajalca.

Če kupec sumi, da se njegovi podatki obdelujejo nezakonito, lahko pri Uradu za varstvo osebnih podatkov poda zahtevo za uvedbo postopka za varstvo osebnih podatkov.

Zgornja politika zasebnosti glede informacij o osebnih podatkih velja tudi za predpogodbena razmerja (tj. registracijo v e-trgovino za prihodnji nakup ali npr. zahtevanje ponudbe ali informacij o blagu in storitvah prodajalca).

10. Pošiljanje elektronske pošte

Prodajalec ima pravico kupcu pošiljati naslednje vrste e-poštnih sporočil:

  • Transakcijska e-pošta – za obveščanje o statusu vašega naročila,
  • Zahteva za oceno kupljenih izdelkov (1x na naročilo),
  • Personalizirana priporočila za nakup izdelkov na podlagi predhodno kupljenih izdelkov (največ 1x na mesec z možnostjo odjave z email liste).

11. Piškotki

Prodajalec lahko zaradi zagotavljanja pravilnega delovanja spletne trgovine na napravo kupca shrani majhne podatkovne datoteke – piškotke, ki spletni trgovini omogočajo, da si zapomni podatke o aktivnostih in nastavitvah (npr. prijavno ime, jezik, velikost pisave ipd.). .) za določen čas. Spletna trgovina prodajalca uporablja piškotke za zapomnitev uporabniških nastavitev kupca in za potrebne funkcionalnosti spletne trgovine ali v marketinške namene. Kupci lahko izbrišejo vse piškotke, shranjene v svoji napravi, in po potrebi nastavijo spletni brskalnik svoje naprave, da prepreči shranjevanje piškotkov. V tem primeru bo moral kupec ob vrnitvi v spletno trgovino morda ročno urediti nekatere nastavitve in nekatere storitve ali funkcije spletne trgovine morda ne bodo delovale.